Regulamin Sklepu Internetowego SECOND HUNT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://secondhunt.pl/ prowadzony jest przez Zuzannę Przywecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SECOND HUNT Zuzanna Przywecka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem: Więckowice, ul. Jeziorna 12, 62-070 Dopiewo, posiadającą NIP 7773364216, REGON 386845630, adres poczty elektronicznej: store@secondhunt.pl, zwana dalej również Sprzedawcą.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Definicje:
  1. 1)  Sklep lub Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresemhttps://secondhunt.pl/, prowadzący sprzedaż Towarów na odległość;
  2. 2)  Administrator lub Sprzedawca – Zuzanna Przywecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SECOND HUNT Zuzanna Przywecka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem: Więckowice, ul. Jeziorna 12, 62-070 Dopiewo, posiadająca NIP 7773364216,REGON 386845630;
  3. 3)  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnejniezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie

   z art. 221 Kodeksu cywilnego;

  4. 4)  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o którejmowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu

   działalność gospodarczą lub zawodową;

  5. 5)  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie ztreścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca;
  6. 6)  Kodeks cywilny lub KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
  7. 7)  Strona internetowa – www.second-hunt.net;
  8. 8)  Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronęinternetową Sklepu;

page1image36987840 page1image36991792

 1. 9)  Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym adresu e-mail, na Stronie internetowej Sklepu Internetowego;
 2. 10)  Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim Towarów;
 3. 11)  Towar – dostępny w Sklepie produkt prezentowany na Stronie Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 4. 12)  Umowa lub Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 5. 13)  Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 6. 14)  Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 7. 15)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 1. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich zawieranych z SECOND HUNT Umów sprzedaży i dostawy Towarów, zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane zarejestrowanie swoich danych przez Klienta w bazie Sklepu.
 4. SECOND HUNT prowadzi sprzedaż odzieży używanej, vintage, marek premium oraz okazjonalnie produktów nowych, które posiadają metki. Wszystkie ubrania są czyszczone i prane. Wysyłka będzie zabezpieczona przed zniszczeniem, jednak mimo to ubrania mogą być zgniecione po wyciągnięciu z paczki. Ubrania są zazwyczaj używane, dlatego mogą one mieć ślady użytkowania. Jeśli ubrania będą z ubytkiem to Klient zostanie poinformowany o tym w opisie.

II. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dnitygodnia.
 3. Zamówienia są przyjmowane na stroniel https://secondhunt.pl/
 1. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie tychże produktów do koszyka. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia(i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę).
 2. Po dokonaniu wyboru produktów Klient, w celu złożenia Zamówienia zobowiązany jestdo wypełnienia Formularza Zamówienia, zobowiązującego do podania następujących danych: Adres e-mail, Imię i nazwisko, Kraj, Województwo, Adres, Miasto, Kod pocztowy, Telefon, a także wyboru metody dostawy oraz sposobu płatności.
 3. Do zamówienia zostaną doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
 4. Do momentu ostatecznego zatwierdzenia Zamówienia przyciskiem „Złóż zamówienie” w zakładce „Płatność”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w Zamówieniu.
 5. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność za pośrednictwem systemu płatności PayPal.
 6. Numer rachunku bankowego Sklepu to: 25 1050 1520 1000 0092 7929 7312
 7. Klient ma możliwość wyboru sposoby dostawy Towaru z pośród następujących: dostawa realizowana przez firmę kurierską, dostawa do paczkomatu InPost, odbiór osobisty wPoznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 32, 60-813 Poznań.
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, costanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, środki pieniężne muszą wpłynąćna rachunek bankowy Sklepu w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. O anulowaniu Zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.
 10. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym od zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty dotyczącej Zamówienia lub w następnym dniu roboczym po potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności za pośrednictwem systemów systemu płatności PayPal.
 11. Podanie danych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest niezbędne do potwierdzenia Zamówienia. Informacje zawarte w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały

podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Towaru. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.
 2. Koszty dostawy określone są każdorazowo przy dostępnych sposobach dostawy izawierają podatek VAT.
 3. Dostawa możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisiedanego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy do Klienta stanowi moment realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt II. ust. 12 Regulaminu.
 5. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Umowy).
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 7. Jeżeli Klient zdecyduje o odstąpieniu od Umowy, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku decyzji Klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.

IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia w tym przedmiocie w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres store@secondhunt.pl

 1. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Zwrot zakupionego Towaru następuje na adres: SECOND HUNT Zuzanna Przywecka, Więckowice, ul. Jeziorna 12, 62-070 Dopiewo.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za Towar w sposób wskazany przez Klienta. W przypadku braku złożenia oświadczenia o wyborze sposobu zwrotu zapłaconej kwoty, zwrot nastąpi w tej samej formie, w której nastąpiła płatność.
 3. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (m.in. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania paczki). Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów dokonanych przesyłką pobraniową.
 5. Zwracany Towar nie powinien nosić śladów zużycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

V. Reklamacje

 1. Sprzedawca oświadcza, że Towary oferowane przez Sklep są produktami używanymi, bądź nieużywanymi lecz pochodzącymi ze zwrotów sklepowych, tj. mogą nie posiadać metki, nosić ślady użytkowania, posiadać drobne niedoskonałości.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność Towaru zakupionego z Umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem, dowodem zakupu oraz swoimi danymi kontaktowymi, przesyłką poleconą na adres: SECOND HUNT Zuzanna Przywecka, Więckowice, ul. Jeziorna 12, 62-070 Dopiewo. Treść reklamacji może zostać również wysłana do Sklepu za pośrednictwem adresu e-mail: store@secondhunt.pl. Zwrot zakupionego Towaru następuje na adres: SECOND HUNT Zuzanna Przywecka, Więckowice, ul. Jeziorna 12, 62-070 Dopiewo.
 4. Klientowi, w przypadku nabycia Towaru używanego przysługuje termin 1 roku na złożenie reklamacji w przypadku stwierdzenia wady Towaru.
 1. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep podejmie działania w celu zaspokojenia roszczeń Klienta przedstawionych w reklamacji. W przypadku, w którym realizacja żądania Klienta byłaby niemożliwa bądź wiązała by się z nadmierną uciążliwością dla Sprzedawcy, Sprzedawca zaproponuje inne rozwiązanie sprawy.
 2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami (Przedsiębiorcy).
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi wskazanego przez Klienta, przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VII. DANE OSOBOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw znajdujących zastosowanie w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ww. ustaw, a przekazanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Zuzanna Przywecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SECOND HUNT Zuzanna Przywecka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem: Więckowice, ul. Jeziorna 12, 62-070 Dopiewo, posiadająca NIP 7773364216, REGON 386845630, e-mail: store@secondhunt.pl.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku niezapłacenia należności na rzecz Sprzedawcy, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach.
 6. Klienci mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. Żądanie w tym zakresie powinno zostać zgłoszone Sprzedawcy na piśmie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu na stronie https://secondhunt.pl/ oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowieniapozostają w mocy i wiążą strony.